LAHS JV v San Lorenzo 10/4/13 - David Auerbach's Photos