LAHS JV v Burlingame 9/20/14 - David Auerbach's Photos