LAHS JV v Fremont 10/18/14 - David Auerbach's Photos