MVHS JV v Santa Clara 9/25/09 - David Auerbach's Photos